Kipinäraha nuorille – mitä ja miten haet?

Nuoriso-Leader-tuki eli Kipinäraha on osa Nuoriso-Leader -toimintatapaa, joka kannustaa nuoria käynnistämään uutta, omaehtoista vapaa-ajan toimintaa ja kokeilemaan yritystoimintaa. Samalla nuoret tutustuvat Leader- ja hanketoimintaan ja voivat vaikuttaa alueen kehittämiseen. Toiminnan rahoittavat alueen kunnat.

13-29 -vuotiaat nuoret voivat hakea Nuoriso-Leader -tukea omien projektiensa toteuttamiseen tai yritystoimintaan. Nuorten ryhmä voi hakea Kipinärahaa yleishyödylliseen projektiin, joka hyödyttää isompaa joukkoa nuoria. Nuori yrittäjä (esim. 4H-yritys tai NY) voi hakea tukea yrityksensä perustamiseen tai kehittämiseen.

Vaihtoehtoisesti projekti voi kohdistua turvapaikanhakijoihin tai maahanmuuttajiin ilman ikärajaa. Hakijoina voi ko. projekteissa toimia turvapaikanhakijoiden tai maahanmuuttajien kanssa toimiva yhdistys tai muu yhteisö. Rahoitus maksetaan hakijan tilille. Turvapaikanhakijoiden/maahanmuuttajien projekteissa toimivat muuten samat säännöt kuin nuorten projekteissa, poislukien ikärajoitus 

Tuki on 100-500€, erityistapauksissa 1 000 €, kuitenkin korkeintaan 90 % projektin kustannuksista. Valintajaksoja on vuosittain kolme. Hakujaksot päättyvät 31.1., 30.4 ja 30.9

Toiminnan hyödyn tulee kohdistua Kärki-Leaderin toiminta-alueelle eli Imatran kaupungin tai Ruokolahden, Rautjärven tai Parikkalan kuntien alueelle. 

Kuka voi hakea?

Tukea voivat hakea

 • vähintään kolmen 13–29-vuotiaan nuoren ryhmät
 • nuoret yrittäjät (NY – Nuori Yrittäjyys, 4H-yritykset, osk-yrittäjä, kevytyrittäjä) voivat hakea tukea yrityksen perustamiseen tai kehittämiseen liittyviin kuluihin.
 • Vaihtoehtoisesti projekti voi kohdistua turvapaikanhakijoihin tai maahanmuuttajiin ilman ikärajaa. Hakijoina voi ko. projekteissa toimia turvapaikanhakijoiden tai maahanmuuttajien kanssa toimiva yhdistys tai muu yhteisö.  

Jos nuorten ryhmän kaikki jäsenet ovat alle 18-vuotiaita, tulee mukana olla nimetty täysi-ikäinen vastuuhenkilö, joka auttaa hankkeen läpiviemisessä. Päävastuu hankkeen läpiviemisessä on nuorten ryhmällä.

On hyvä, jos projekti tehdään yhteistyössä muiden paikallisten tahojen kanssa, kuten esimerkiksi järjestön (esim. urheiluseura, harrastekerho), koulun, kunnan tai yrityksen kanssa.

Mihin kipinärahaa voi saada?

Rahaa voi saada toimintaan, jossa nuorten rooli on aktiivinen eli nuorten suunnittelema, toteuttama ja arvi­oima toiminta.

Tukea voi saada nuorten ideoimien projektien toteuttamiseen, esim. tapahtuman järjestämiseen, harrastusvälineiden hankkimiseen, kokoontumispaikan viihtyvyyden parantamiseen tai muuhun asiaan, jonka nuoret itse suunnittelevat ja toteuttavat.

Lisäksi projekteja voi hakea yhteisöt tai yhdistykset, joiden projekteissa kohderyhmänä on maahanmuuttajat tai turvapaikanhakijat ilman ikärajaa.

Tukea voidaan myöntää esim:

tapahtuman, kurssin tai opintoretken järjestämiseen, julkaisun tekemiseen, yhteisten välineiden hankintaan, kokoontumispaikan tai ympäristön kunnostamiseen
ostopalveluihin, asiantuntijapalkkioihin, kaluste-, kone- ja tarvikehankintoihin
tiede- tai taideprojektin toteuttamiseen
yhteisten harrastus- tai liikuntavälineiden hankintaan (myös musiikki-instrumentit)
yhteisen kokoontumispaikan tms. yhteisen tilan viihtyvyyden parantaminen tai kunnos­ta­minen

HUOMIOI TÄMÄ

Kaluste- ja harrastusvälinehankinnoissa hakijan on etukäteen annettava selvitys, miten hankintoja säilytetään, miten niiden yhteiskäyttö onnistuu sekä kuka vastaa niiden kunnossapidosta.

Rahoitusta ei pääsääntöisesti myönnetä
 • palkkoihin ja päivärahoihin tai puhelinkuluihin
 • ruokailu- ja kahvituskuluihin (paitsi kansainvälisyyttä edistävissä hankkeissa)
 • ostos- tai virkistysmatkoihin
  kunnan tai koulun vastuulla oleviin hankintoihin
 • vakiintuneeseen toimintaan ja siitä aiheutuviin kuluihin
 • myytävien tuotteiden hankintaan tai niiden valmistusmateriaalien kustan­nuksiin.
Paljonko rahaa voi saada?
 • Tukea voi saada 100-500 euroa / projekti, max 1000 euroa erityistapauksiin. Erityistapauksissa projektin tulee sisältää uusi innovaatio/ tapa tehdä asioita tai kuntarajoja ylittävää yhteistyötä. 
 • Myönnetystä tuesta maksetaan ennakkona 70 % hakijan ilmoittamalle tilille
 • Loput 30 % tuesta maksetaan kuitteja ja loppuraportointia vastaan hankkeen päätyttyä.
Miten rahaa haetaan?
 • Rahoitusta haetaan sähköisellä hakemuslomakkeella
 • Hakuaikoja on kolme ja ne päättyvät 31.1.,30.4. ja 30.9. Hakemukset käsitellään hakujaksojen päätyttyä.
 • Leader Kärki ry:n nuorisoryhmä ja osa henkilökunnasta muodostavat valitsijaryhmän, joka tee päätökset rahoitettavista hankkeista. Nuorisoryhmässä on 13-25 -vuotiaita nuoria toimialueemme kunnista. Kärki-Leaderin hallitukselle raportoidaan rahoituspäätöksistä hal­lituksen kokouksissa.
 • Mikäli vuosittainen hankkeisiin varattu määräraha ylittyy, etusijalla ovat ensi kertaa rahoitusta hakevat.
 • Leader Kärki ry varaa täydet oikeudet hyväksyä tai hylätä hakemuksen.
Huomaa projektia suunnitellessasi nämä
 • Samaan toimenpiteeseen ei voi saada päällekkäistä tukea kahdelta eri rahoittajalta. Muista samaan projektiin haetuista, haettavista tai saaduista avustuksista on mainittava hakuvaiheessa.
 • Toiminnan tulee olla päihteetöntä, laillista ja hyvän maun mukaista.
 • Jos projektissa kerätään varoja, tulee tulojen käyttötarkoitus kertoa hakuvaiheessa.
Hankkeen aloittaminen
 • Nuorisojaoston käsittelyn jälkeen hakijalle ilmoitetaan sähköpostilla rahoituspäätös, jossa kerrotaan tarkemmat ehdot tuen käyttämisestä, maksamisesta sekä se, milloin loppuraportti pitää tehdä. Ennakkoraha laitetaan hakijan ilmoittamalle tilille kahden viikon kuluessa rahoituspäätöksestä.
 • Projekti on toteutettava kuuden (6) kuukauden sisällä rahoituspäätöksestä.
Rahan saannin ja käytön muut ehdot
 • Mikäli toiminnot toteutuvat päätöstä pienempinä tai mikäli päätöksen mukaisia toimintoja ei toteuteta ollenkaan, tulee hakijan palauttaa käyttämättä jäänyt raha Leader Kärki ry:lle.
 • Mikäli kustannukset toiminnon toteuttamisesta ovat rahoituspäätöstä suuremmat, hakija vastaa itse ylimenevästä osasta.
 • Mikäli Kipinäraha käytetään eri asioihin kuin hakemuksessa on ilmoitettu eikä muutoksista ole etukäteen sovittu Leader Kärki ry:n kanssa, maksettu ennakko peritään hakijalta takaisin.
 • Jos projekti toteutuu vajaana, tuki maksetaan vain toteutuneiden kustannusten mukaan.
 • Tukea voidaan myöntää samalle hakijalle (koskee myös ryhmän jäseniä) kerran kalenteri­vuo­dessa.
 • Samantyyppistä toimintaa tuetaan vain kerran per hakija.
 • Samaan projektiin myönnetään tukea vain yhdelle hakijalle.
Raportointi

Ennen loppuosan (30 %) maksamista, tuensaajan tulee raportoida rahoituksen käytöstä

 • Loppuraportti on kirjallinen kuvaus hankkeesta.
 • Kirjallisen raportin voi osittain korvata toiminnoista kuvatulla videolla, mikäli asiasta on so­vit­tu ha­ke­mus­­vaiheessa.
 • Sähköisen raportointilomakkeen saa Kärki-Leaderin henkilökunnalta
 • Raporttiin liitetään kopiot laskuista, tiliotteesta sekä ennalta so­vi­tut muut dokumentit, joista sel­viää toimintojen toteutus, esim. osallistujalistat tai valo­kuvia.
 • Leader Kärki ry:llä tulee olla oikeus käyttää em. valokuva- ja videomateriaalia kotisivuillaan ja so­si­aa­lisessa mediassa (muista siis pyytää lupa materiaalin julkaisemiseen).

Rahoitetut nuorten kipinäprojektit

Nuoret yrittäjät:

2022

Nita Rautiainen / kosmetologisten laitteiden investointi 500€ 

Tuomas Pessa / taso-laserin investointi 500€

The Jewels- bändi / mikrofonit ja somemarkkinointi 500€

SenKakku / yleiskoneen investointi 394€

2023

Ella Keskimäki / kosmetologisten laitteiden investointi 450€

Pihatassut 4H-yritys / työvälineiden hankinta 500€

Apumies Matti 4H-yritys/raivaussahan hankinta 500€

2024

Emilia Ahokas / Ahjon hankkiminen 631,25€

Nuorten ryhmät:

2022

Ruokolahden nuorisoteatteri / kesänäytelmä – lavasteiden teko 297€

2023

Ruokolahden erätoveireiden Puskapossut / raivausvälineiden hankinta 500€

Imatran yhteislukion opiskelijakunta / roskisten investointi 270€

Parikkalan lukion opiskelijakunta / sählymailojen, pallojen ja koripallon hankinta 387€

2024

Rautjärven kunnan nuorten vaikuttajaryhmä / Musiikkilaitteet 431€

PNTK/ Parikkala Open Air -tapahtuma nuorille 900€

Parikkalan 9lk / Ysigaala 450€

PaRiKu ry / tienvarsikyltit ja logolakana 445,28€

Maahanmuuttajien kototumisprojektit:

2024

Imatran monikulttuurikeskus Kipinä ry / Tyttöjen ja poikien kerho 900€

Simpeleen Marttayhdistys ry/ Monikulttuurinen kesäjuhla 500€