Yhdistyksille ja muille yhteisöille

Ohjeet tuen saaneille

Hankkeen maksatus

Maksatusta voidaan hakea myönteisen tukipäätöksen jälkeen. Tarkista tukipäätöksestä hankkeen maksatukseen liittyvät ehdot. Maksatuksessa verrataan hankkeen toteutumista hankesuunnitelmaan nähden. Muistathan ilmoittaa, mikäli hankkeen toteutukseen tulee muutoksia. Hankesuunnitelmaan voidaan perustellusta syystä tehdä muutoksia, mutta ne täytyy hyväksyttää etukäteen.

Maksatusta haetaan Hyrrä-asiointipalvelussa. Tee hakemus huolellisesti ja pyydä tarvittaessa neuvoa henkilökunnaltamme. Maksuhakemus lähetetään ELY-keskukseen käsiteltäväksi. Mikäli hakemuksessa esiintyy puutteita, ELY-keskus lähettää lisätietopyynnön. Vastaa siihen määräajassa. Määräajan jälkeen ELY-keskus tekee maksupäätöksen.

Loppuraportti toimitetaan viimeisen maksuhakemuksen yhteydessä. Loppumaksatusta täytyy hakea viimeistään 4 kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä.

 

Lisätietoja löydät Ruokaviraston sivuilta:

Ohjeet tuen saaneelle

1.

Hankkeen toteutus

Hanke käynnistyy aloituspalaverilla hankeneuvojan kanssa. Hankkeen toteutusaika on tukimuodosta riippuen 1-3 vuotta. Tarvittaessa hankkeelle voi hakea jatkoaikaa.

Hankkeen aikana raportoit ja teet maksuhakemukset ohjeiden mukaan. Tarvittaessa ELY-keskus pyytää lisätietoja ja tarkennuksia.

2.

Hankkeen päättäminen

Raportoi ja hae loppumaksua vähintään neljän kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä. Ihaile hankkeen tuloksia ja ota ne hyötykäyttöön!

Raportointi

Hankkeen tärkeä osa on hankkeesta raportointi sekä tavoitteiden saavuttamisen arviointi.

Pidä raportoinnin helpottamiseksi hankepäiväkirjaa, johon merkitset päivämääriä, osallistujamääriä, tehtyjä toimenpiteitä ja muita hankkeen edistymiseen liittyviä asioita. Hankkeen hallintaa helpottaa, kun kokoat kaikki hankkeen asiapaperit samaan hankemappiin. Siinä kannattaa säilyttää virallisten asiapapereiden lisäksi kaikki muistiot, kokouspöytäkirjat, osanottajalistat, tehdyt esitteet, lehtileikkeet ja tärkeimmät sähköpostiviestit. Hankkeen dokumentoinnista myös valokuvin on myöhemmin sekä iloa että hyötyä.

Maksuhakemuksen yhteydessä raportoidaan maksuhakemuksen ajalla tapahtuneet toimenpiteet. Hankkeen päätyttyä kirjoitetaan vielä erillinen hankkeen loppuraportti. Kirjoita loppuraportti suhteessa hankesuunnitelmaan: tehtiinkö aiotut toimenpiteet, saavutettiinko hankkeelle asetetut tavoitteet sekä miten kustannukset ja rahoitus toteutuivat. Loppuraportti toimitetaan viimeisen maksuhakemuksen yhteydessä. Loppumaksatusta täytyy hakea viimeistään 4 kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä.

Seurantatiedot

Raportoinnin lisäksi hankkeita seurataan seurantatietojen kautta.
Hankesuunnitelmassa täytetään indikaattorit eli hankkeen tavoitteet, ja hankkeen aikana samoihin tavoitekohtiin täytetään toteumatiedot eli seurantatiedot. Ilmoita seurantatiedot yli vuoden kestävien hankkeiden osalta Hyrrässä aina tammikuun loppuun mennessä. Lyhyemmissä hankkeissa ilmoittaminen tehdään hankkeen päätyttyä. Alueiden välisissä hankkeissa on hyvä tapa toimittaa raportit yhteisessä hankkeessa mukana oleville sekä tukea myöntäneille tahoille.

Viestintä

Julkista tukea saaneista hankkeista on tiedotettava aktiivisesti!

Kaikkien EU-rahoituksen saajien on käytettävä viestinnässään EU:n tunnusta EU:n ohjelmista saadun tuen esille tuomiseksi ja EU:n näkyvyyden parantamiseksi. EU:n tunnus on tärkein yksittäinen visuaalinen tunnus, jolla osoitetaan rahoituksen alkuperä ja varmistetaan EU:n rahoituksen näkyvyys. 

Hank­kees­ta on hyvä viestiä sen alkaessa ja päättyessä, mutta myös toteutuksen aikana. Viesti, mitä hankkeessa tavoitellaan ja mitä on saatu aikaiseksi. Viestintä ei ole ainoastaan velvoite. EU-tunnus kertoo myös laadukkaasta ja tärkeästä hankkeesta ja siitä, että se on saanut EU:n maaseuturahoitusta. Jos kyseessä on Leader-ryhmän kautta rahoitusta saanut hanke- tai yritystuki ja julkinen tuki on 10 000–50 000 euroa, aseta näkyvälle paikalle hanketta esittelevä juliste. Tulostettavan julistepohjan voit ladata Word-tiedostona kuvapankista.

Maaseuturahaston viestintäohjeet perustuvat komission asetukseen 129/2022. Tukipäätöksen ehdoissa on kerrottu, mitkä viestintävelvollisuudet saamaasi tukea koskevat. Myönnettyyn tukeen voidaan tehdä 1–5 prosentin vähennys, jos viestintävelvoitteita ei ole noudatettu. Vähennyksestä on säädetty kansallisessa lainsäädännössä.

Lehti-, radio- ja tv-tiedotteissa ja haastatteluissa kerrotaan hankeinfon lisäksi aina hankkeen rahoittaja eli Leader Kärki ry ja se, että hanke on saanut EU-rahaa.

Julkaisu on mm. mainoslehtinen, esite, tiedote, lehti sekä myös internet-sivut ja audiovisuaalinen aineisto (videot, powerpoint-esitykset, äänitiedostot). Hyvänä ohjenuorana voi mielessä pitää seuraavanlaisen määritelmän – julkaisu on useina kappaleina kirjallisesti (paperilla) tai sähköisesti julkaistu tuote.