Yrityksille

Tukimuodot

Elinkeinolliset yhteistyöhankkeet

Yhteistyöhankkeet voivat koskea esim. mikroyritysten työprosessien, resurssien ja tilojen yhteiskäyttöä, matkailupalveluita ja niiden markkinointitoimenpiteitä sekä pienten maaseutuyritysten toimintasuunnitelmien lyhytkestoista arviointia ja testausta.
Yhteistyöhankkeella tarkoitetaan vähintään kahden julkisen tai yksityisen toimijan toimintasuunnitelmaan perustuvaa yhteistyötä. Hankkeessa voi siis olla mukana esimerkiksi yrityksiä, oppilaitoksia, tutkimuslaitoksia tai kehittämisorganisaatioita.

Koordinointi- tai aktivointihanke 100 %

Hankkeella kootaan yritysten kehittämistarpeita, etsitään uusia markkinoita ja yrittämisen mahdollisuuksia. Hankkeen tulokset ovat kaikkien hyödynnettävissä, eikä hankkeen hyöty saa kohdistua tiettyihin yrityksiin.​

Tiedonhankintahanke 80 %

Hankkeella hankitaan ja tuotetaan uutta tietoa tai taitoa tuotteiden, prosessien tai palveluiden kehittämiseen. Esimerkiksi tietoa voidaan kerätä prototyyppien rakentamiseen tai pilottihankkeen suunnitteluun. Hankkeen tulokset ovat julkisia.

Tuotteiden, palvelujen tai prosessien kehittämishanke 60 %

Hankkeella voidaan kehittää uusia tai parantaa olemassa Olevia tuotteita, palveluja tai prosesseja sekä testata tai pilotoida niitä. Hankkeen tulokset ovat julkisia.

Yritysryhmähanke 75 %

Yritysryhmähankkeen idea on koota 3-10 yrityksen ryhmä, jolla on yhteisiä kehittämistavoitteita. Osana hanketta voidaan toteuttaa myös yrityskohtaisia kehittämistoimenpiteitä. Hankkeessa voidaan esimerkiksi luoda tai ottaa käyttöön uusia toimintatapoja, rakentaa yhteistyöverkostoja tai kehittää ryhmän yhteistyöhön pohjautuvia innovaatioita, tuoteperheitä tai palvelupaketteja. Hanke voi sisältää esimerkiksi koulutusta ja asiantuntijapalveluiden käyttöä.

Yrityksen investointituki

Investointitukea voidaan myöntää yritystoiminnan aloittamisen, laajentamisen ja kehittämisen edellyttämiin aineellisiin tai aineettomiin investointeihin.

Investointien tukemisen edellytyksenä on, että yritys tavoittelee joko liikevaihdon kasvua, jalostusarvon tai tuloksen kasvua, uusia työpaikkoja sekä alueen tuote- tai palvelutarjonta paranee investoinnin myötä. Tukea voidaan myöntää toimitilojen hankkimiseen, kunnostamiseen tai rakentamiseen, koneiden, laitteiden tai kaluston hankkimiseen taikka aineettomien investointien kuten patenttien tai tietokoneohjelmistojen hankkimiseen. Korvausinvestointeja ei voida tukea. Investointitukea voidaan myöntää myös maatilojen maatalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan.

Tukea myönnetään 20 % hyväksyttävistä arvonlisäverottomista kustannuksista.
Minimituki on 2000 euroa eli, kun arvonlisäverottomat kokonaiskustannukset vähintään 10 000 euroa.

Investoinnin toteutettavuustutkimus

Toteutettavuustutkimuksella voidaan kartoittaa, onko investointi toteuttamiskelpoinen ja millä tavalla se kannattaa toteuttaa. Myönnettävä tuki on 2 000 euroa ja tukiprosentti %. Tukea voi kohdentaa asiantuntijapalveluihin.

Sekä investointituen että toteutettavuustutkimuksen hakemuksen liitteeksi toimitetaan liiketoimintasuunnitelma. Apua liiketoimintasuunnitelman tekoon saat joko kunnan elinkeinotoimesta tai Imatran seudun kehitysyhtiöltä.

Perustamistuki

Yrityksen perustamistuki on tarkoitettu yritystoimintaa aloittavalle tai jo olemassa olevalle yritykselle uuden liiketoiminnan aloittamisen tueksi. Perustamistuen tarkoituksena on auttaa yritystä saamaan sen tarvitsema ammattilaisten apu liiketoiminnan kehittämisessä.

Perustamistuen määrä on 5 000–35 000 euroa ja sitä voi saada esimerkiksi

  • palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttöön
  • tuotantotilojen sekä koneiden ja laitteiden vuokriin
  • tuotekehittelyn kustannuksiin
  • messukäynteihin
  • muihin uuden yrityksen perustamisvaiheen tarpeellisiin toimenpiteisiin

Edellytyksenä on, että aloittava yrittäjä ei ole perustanut uutta yritystä ennen 1 tammikuuta 2014, lukuun ottamatta maatalousyrityksiä. Toimivalta yritykseltä edellytetään, että yritystoimintaa on tukihakemuksen jättämishetkellä harjoitettu yhtäjaksoisesti vähintään kolmen vuoden ajan. TE-keskuksen myöntämä starttiraha tai ELY-keskuksen nuoren viljelijän tuki sulkevat pois perustamistuen myöntämisen.

Toimivan yrityksen tulee liiketoimintasuunnitelmassa osoittaa, että tuettava toimenpide kohdistuu uuteen toimintayksikköön, toimialaan, liiketoiminta-alueeseen, markkina-alueeseen, tuotteeseen tai palveluun taikka uusiin asiakkaisiin.

Perustamistuen kokeilutuki

Kokeilutuen avulla voidaan ennen varsinaisen yrityksen perustamista testata liiketoiminnan mahdollisuuksia esimerkiksi selvittää tuotteen tai palvelun kysyntää ja markkinoita tai kehittää jotain aivan uutta. Kokeilutukea voidaan myöntää pääsääntöisesti samankaltaisiin kuluihin kuin perustamistukeakin.

Kokeilutuen määrä vaihtelee 2 000–10 000 euron välillä.

Sekä perustamistuen että kokeilutuen hakemuksen liitteeksi toimitetaan liiketoimintasuunnitelma. Apua liiketoimintasuunnitelman tekoon saat joko kunnan elinkeinotoimesta tai Imatran seudun kehitysyhtiöltä.