Mikä Kärki-LEADER?

Leader Kärki ry on kehittämisyhdistys, joka on toiminut maa- ja metsätalousministeriön valitsemana paikallisena toimintaryhmänä vuodesta 1996 lähtien. Toimialueeseen kuuluvat Imatran kaupunki sekä Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan kunnat.

Toiminta-ajatuksena on aktivoida paikallisia ihmisiä ja tarjota resursseja elinvoimaisemman maaseudun luomiseksi. Noudatamme toiminnassamme Leader-periaatteita. Alueen asukkaista koostuva luottamushenkilöorganisaatio on laaja, käsittäen noin 60 henkilöä, kehittämisideat ovat paikallislähtöisiä ja käytännön toimijat alueen asukkaita. Toimintatapa kannustaa kokeiluihin ja totutut rajat ylittävään yhteistyöhön niin paikallisesti kuin alueiden välisesti ja kansainvälisestikin ja täydentää muuta alueella tehtävää kehittämistyötä.

Leader Kärki ry toteuttaa toiminnassaan Leader-periaatteita. Niiden lisäksi toimintamme pohjautuu seuraaviin arvoihin: positiivisuus, kannustavuus, luovuus, ennakkoluulottomuus, läheisyys ja yhdenvertaisuus.

Leader-periaatteet

  1. Alhaalta ylöspäin -periaate. Paikalliset ihmiset ovat kotiseutunsa parhaita asiantuntijoita. Toiminta on paikallislähtöistä ja avointa kaikille.
  2. Paikallinen kumppanuus. Julkinen ja yksityinen sektori osallistuvat toimintaan tasavertaisina kumppaneina.
  3. Monialaisuus. Yhteistyö ylittää totuttuja rajoja.
  4. Verkostoituminen. Verkostoitumalla kootaan resursseja sekä paikallisesti että kansainvälisesti (asukkaat, järjestöt, yritykset ja julkinen sektori).
  5. Alueperusteisuus. Leader-ryhmän kehittämisstrategia laaditaan omalle alueelle laajalla yhteistyöllä.
  6. Kansainvälistyminen ja alueiden välinen kokemusten vaihto.
  7. Innovatiivisuus ja pilottiluonteisuus, uuden luominen ja kokeileminen.

LEADER?

Kirjanyhdistelmä LEADER tulee ranskan kielen sanoista Liaison Entre Actions de Développement l’Économie Rurale, mikä tarkoittaa maaseudun taloudellisen kehittämisen verkostoa. EU:n alueella on noin 2 500 Leader-ryhmää.

Päätöksen­teko

Yhdistyksen päätöksenteosta vastaa Leader Kärki ry:n hallitus

Leader-ryhmän 12-jäseninen hallitus on koottu kolmikantaperiaatteen mukaisesti, jolloin hallituksen jäsenet edustavat tasapuolisesti alueen asukkaita, yhdistyksiä ja julkista hallintoa. Lisäksi hallituksessa toteutuu alueellinen tasapuolisuus. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta ja yhtäjaksoinen enimmäisaika kaksi täyttä toimikautta. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen on tervetulleita maaseudun kehittämisestä kiinnostuneet maaseudun asukkaat, 18- vuotta täyttäneet nuoret, yrittäjät, yhdistys- ja julkisen sektorin edustajat.