Toiminta­suunnitelma

Kehittämisen paino­piste­alueet

 • Yritysten elinvoiman lisääminen
 • Asukkaiden turvalliset yhteisöt
 • Kestävä kehitys ja älykkäät ratkaisut
 • Nuorten hyvinvointi
 • Ympäristö- ja ilmastotoimet

Rahoituskaudella 2023-2027 yhdistyksen Kehittämisstrategiaa toteuttavien hankkeitten tukemisessa moni asia pysyy ennallaan, mutta muutoksiakin on tulossa. Uutuutena tulevat mm. maatalouden kokeilutuki, jolla tuetaan maataloustoiminnan käynnistämistä (mukaan lukien maataloustuotteiden suoramyynti ja tilalla tapahtuvaan jalostamiseen liittyvät kokeilut) sekä käynnistysavustukset omistajanvaihdoksen suunnitteluun ja osa-aikaiseen yrittämiseen. Hankkeitten hallintoa pyritään nyt keventämään toden teolla, sillä hankevalikoima tulee sisältämään esim. kertakorvauksena maksettavia setelityyppisiä tukia sekä pienille toimijoille suunnatun pienhankemuodon, jossa hankehakijan hallinnollista taakkaa on kevennetty. 

Toimintavuoden 2023 tehtäviin kuuluu edellisellä ohjelmakaudella (2014-2022) rahoitettujen, edelleen käynnissä olevien, hankkeitten seuranta ja tukeminen sekä uuden ohjelmakauden toimien käynnistäminen. Uusi kehittämisstrategia ”Hyvää yrittämisen ja elämisen ilmastoa” sisältää paikalliselle kehittämistyölle uusia painotuksia ja uusia tukimuotoja. Tiedon välittäminen järjestötoimijoille ja yrittäjille työllistääkin Leader-toimiston henkilöstöä koko toimintavuoden.

Samanaikaisesti toteutamme yhä käynnissä olevia yhdistyksen omia hankkeita, nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen tähtäävää ”Nuorilla On Asiaa”-hanketta sekä alueidenvälistä yrittäjille suunnattua, kansainvälisiin verkostoihin keskittyvää SEIC2-hanketta. Toimintavuoden aikana on lisäksi tarkoitus hakea ”Hyvää yrittämisen ja elämisen ilmastoa” -strategian toteutumista vauhdittavaa tiedonvälityshanketta sekä nuorisohanketta, jolla jatkamme yhdistyksen menestyksellisesti käynnistyneen nuorisotoiminnan kehittämistä.

Keväällä 2023 kutsumme jäsenistön vuosikokouksen yhteydessä pidettävään illanviettoon, jossa esittelemme päättyneellä ohjelmakaudella saavutettuja tuloksia.

Elinkeinokalatalouteen liittyvää kehittämistoimintaa teemme neljän maakunnan alueella toimivassa 10 Leader-ryhmän yhteisessä Itä-Suomen Kalaleaderissa. Kalaleader -toimintaa osarahoittaa Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahasto (EMKVR) ja uuden ohjelmakauden toiminta on jo käynnissä.

Leader-toimisto

 • Toiminnanjohtaja Riitta Baggen vastuualueeseen kuuluu hankeneuvonnan lisäksi hallituksen päätösten valmistelu, esittely ja toimeenpano, yhdistyksen taloudenhoito, strategian toteutumisen seuranta, toiminnan kehittäminen sekä sidosryhmäyhteistyö.
 • Alkusyksyllä 2023 palkattavan Hanketyön koordinaattorin tehtäviin kuuluu hanketoimijoiden aktivointi ja hankeneuvonta ja hän toimii Yritys- ja Viihtyvyysryhmien sihteerinä. 
 • Kehittämistyön koordinaattori Riina Nokelainen vastaa yhdistyksen nuorisotoiminnasta ja sen kehittämisestä. Riinan apuna on yhdistyksen Nuorisoryhmä, joka mm. päättää nuorille myönnettävistä Kipinärahoista. Lisäksi Riina toteuttaa ”Nuorilla on asiaa” -hanketta.

Verkostoitumissuunnitelma

Koronapandemian aikaan käynnistetyt kumppanuuskeskustelut eri toimijaryhmien kanssa laajensivat tehokkaasti yhdistyksen verkostoja. Strategiatyön yhteydessä tunnistimme kuitenkin joitakin sidosryhmiä ja verkostoja, joiden kanssa yhteistyötä on vielä tiivistettävä.

Toimintavuonna 2023

 • tiivistämme kanssakäymistä kuntien työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa, jotta Leader voisi toimia muuta kehittämistoimintaa täydentävänä entistä kohdennetummin.  
 • pyrimme saamaan paikallisen median edustajista ”omatoimittajia”, joita on helppo lähestyä pienemmälläkin asialla. Yhteydenpidossa korostamme sitä, että Leader-yhdistys ei ole mikä tahansa rahoittaja, vaan paikallinen kehittämistyötä tekevä yhdistys.
 • selvitämme, mistä asukkaat ja kylätoimijat tavoittaa nykyisin, kun ihmiset eivät halua sitoutua pitkäaikaiseen toimintaan.
 • järjestämme kulttuurialan avainhenkilölle rahoitusinfoja.
 • edistämme nuorison parissa työskentelevien toimijoiden yhteistyötä toimien sillanrakentajana.

Lisäksi käynnistämme tiiviimmän yhteydenpidon koulujen ja muiden oppilaitosten kanssa Älykkäät kylät -teemaan liittyvän ideoinnin merkeissä sekä kumppanuuskeskustelut alueen turvallisuusalan toimijoiden kanssa. 

Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatuksena on aktivoida paikallisia ihmisiä ja tarjota resursseja elinvoimaisemman maaseudun luomiseksi. Noudatamme toiminnassamme Leader-periaatteita. Alueen asukkaista koostuva luottamushenkilöorganisaatio on laaja, käsittäen noin 60 henkilöä, kehittämisideat ovat paikallislähtöisiä ja käytännön toimijat alueen asukkaita. Toimintatapa kannustaa kokeiluihin ja totutut rajat ylittävään yhteistyöhön niin paikallisesti kuin alueiden välisesti ja kansainvälisestikin ja täydentää muuta alueella tehtävää kehittämistyötä.