TIETOSUOJASELOSTE

01.01.2020

Rekisterin nimi

Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry:n jäsenrekisteri (Sähköinen tiedosto)

Rekisterinpitäjä

Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry, Y-tunnus: 1086556-9
Parikkalantie 45, 59100 Parikkala
toimisto@karkileader.fi
www.karkileader.fi

Yhteyshenkilö

Riitta Bagge
050 5969 489
riitta.bagge@karkileader.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään jäsenasioiden hoitoon ja tiedottamiseen.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Rekisterinpitäjä tai sen valtuuttama yhteistyökumppani käyttää rekistereissä olevia henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti mm. jäsenasioiden hoitamiseen, jäsenmaksujen maksamiseen, maksujen valvontaan ja perintään sekä tiedottamiseen ja viestintään. Tietoihin on käyttöoikeus vain Kärki-Leaderin palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Kärki-Leader edellyttää henkilökunnalta ja hallituksen jäseniltä sekä valtuuttamiltaan toimioilta sitoutumista rekisteritietojen salassapitoon. Salassapitosopimus tehdään kirjallisesti.

Rekisterin tietolähteet

Henkilötietoja kerätään jäsenen ilmoituksen perusteella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeesta. Jäsenen osoitetietoja voidaan päivittää osoite- ja/tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavien rekisterinpitäjien rekistereistä.

Rekisterin tietosisältö

  • Nimi
  • Yhteystiedot (osoite, sähköposti ja puhelinnumero)
  • Jäsenmaksun suoritus
  • Yhdistys/yhteisöt/Yritykset:
    • Yhteyshenkilö: (Puheenjohtaja/sihteeri/taloudenhoitaja)
    • Nimi (osoite, sähköposti ja puhelinnumero)
    • Jäsenmaksun suoritus

Tietojen suojaus ja säilytys

Henkilötiedot kerätään sähköisiin tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kunnes jäsen ilmoittaa kirjallisesti eroavansa jäsenyydestä tai yhdistyksen hallitus erottaa jäsenen (Yhdistyksen säännöt 4§).

Rekisteröidyn oikeudet

Rekistereissä mainituilla henkilöillä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisena ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerranvuodessa toteutettuna. Tiedot toimitetaan 1 kk kuluessa tarkastuspyynnön saapumisesta.