Hyvää yrittämisen ja elämisen ilmastoa – Kärki-Leaderin strategia vuosille 2023-2027

Kärki-Leaderin strategia “hyvää yrittämisen ja elämisen ilmastoa” vuosille 2023-2027

TOIMIALUE

Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:n toiminta-alue kattaa Imatran seutukunnan (Imatran kaupunki, Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden kunnat), jotka kaikki ovat yhdistyksen jäsenkuntia ja joita yhdistää sijainti EU:n itäisellä ulkorajalla. Yhdistys on toiminut Etelä-Karjalan maakunnan pohjoisten kuntien kehittämis-yhdistyksenä jo vuodesta 1996.

Karttakuva. Lähde:Etelä-Karjalan liitto

ETELÄ-KARJALAN KÄRKI-LEADER RY:N TEHTÄVÄ

Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:n tehtävä on toimia paikallisena, riippumattomana mahdollistajana, joka auttaa toimijoita sekä neuvonnalla että rahoittaen paikallisia hankkeita. Yhdistys tukee alueen yleishyödyllisten yhteisöjen ja yritysten kehittämishankkeita. Lisäksi yhdistys toteuttaa omia hankkeita, joilla lisätään alueen toimijoiden hankeosaamista, verkostoitumista, ympäristötietoisuutta ja viestintää.

STRATEGIAN TAVOITE

Strategian tavoitteena on alueen kestävä kasvu ja hyvinvointi tukemalla toiminta-alueen asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten paikallislähtöisiä ja vastuullisia kehittämistoimia, jotka edistävät alueen monipuolista elinkeinotoimintaa ja parantavat työllisyyttä sekä asukkaiden yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia.

KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET, TAVOITTEET JA TOIMET 2023-2027

Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:n kehittämisen painopisteinä ovat

1. Yritysten elinvoiman lisääminen

2. Asukkaiden turvalliset yhteisöt

3. Kestävä kehitys ja älykkäät ratkaisut

4. Nuorten hyvinvointi

5. Ympäristö- ja ilmastotoimet

1. YRITYSTEN ELINVOIMA

Tavoitteet

o Alueelle syntyy uusia yrityksiä ja työpaikkoja.

o Toimivat yritykset kehittävät liiketoimintaansa vastuullisesti, tuoden markkinoille myös uusia tuotteita ja palveluja.

o Alueen yritystoiminta on monimuotoista ja verkostoyhteistyö vahvaa.

o Matkailuelinkeinot monipuolistuvat ja vahvistuvat.

o Alueen yritysten neuvontapalveluiden ”Yhden luukun periaate” ja selkeä markkinointi

o Alueella säilyy hyvä yrittämisen ilmapiiri.

o Uuden Erä- ja luontokulttuurimuseon ympärille syntyy uutta elinkeinotoimintaa.

2. ASUKKAIDEN TURVALLISET YHTEISÖT

Tavoitteet

o Paikalliskehittämisen tavoitteena on lisätä kylien ja kaupunginosien yhteisöllisyyttä, asuinympäristöjen viihtyvyyttä sekä ympäristö- ja ilmastoystävällistä toimintatapaa.

o Älykkäillä ratkaisuilla lisätään turvallisuutta ja alueiden vetovoimaa kaikenikäiset asukkaat huomioiden.

o Myös nuoret osallistuvat asuinympäristöjen kehittämiseen.

o Kesä- ja kausiasukkaiden osaaminen hyödynnetään alueella osana paikallisyhteisöjen kehittämistä.

o Maaseutualueilla toimivat nopeat tietoliikenneyhteydet.

3. KESTÄVÄ KEHITYS JA ÄLYKKÄÄT RATKAISUT

Tavoitteet

o Paikallistalouden kasvu on kestävää yritysten, yhdistysten ja asukkaiden tavoitellessa vähähiilisyyttä ja edistäessään älykkäitä ratkaisuja arjen toiminnassaan.

o Yritykset edistävät kestävää hyvinvointia huomioidessaan toiminnan sosiaalisen kestävyyden ja terveellisyyteen tähtäävät ratkaisut.

o Tavoitteena ovat alueen kaikenikäisten asukkaiden hyvinvointi, alueellisesti tasapainoinen kehitys ja vahva paikallistalous, älykkäät kylät ja vastuullisesti tuotetut palvelut ja tuotteet.

4. NUORTEN HYVINVOINTI

Tavoitteet

o Kärki-LEADER ry:n nuorisotoiminnan tavoitteena on nuorten hyvinvoinnin parantaminen edistämällä harrastusmahdollisuuksia ja lisäämällä nuorten aktiivisuutta.

o Nuorten kotiseutusuhdetta parannetaan mm. lisäämällä nuorten viihtyvyyttä asuinseudulla ja edistämällä harrastus- ja kokoontumistilojen riittävyyttä.

o Nuorten osallisuutta itseään koskevaan päätöksentekoon edistetään niin kunnissa kuin järjestöissä.

o Parannetaan nuorten ympäristöosallisuutta paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

o Lisätään yhteistyötä muiden nuorten parissa toimivien tahojen kanssa.

5. YMPÄRISTÖ- JA ILMASTOTOIMET

Tavoitteet

o Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry edistää toiminnallaan luonnon monimuotoisuutta ja torjuu luontokatoa.

o Alueella säilyvät puhtaat vesistöt ja puhdas juomavesi koko seutukunnalla.

o Luonnon virkistyskäyttö lisääntyy vastuullisuus edellä.

o Päästösektorin ulkopuoliset hiilidioksidipäästöt vähenevät alueen kylissä ja kaupunginosissa asukas- ja yrityslähtöisesti, arjen teoissa.

o Alueen yritysten, yhdistysten sekä asukkaiden ilmastotietoisuus lisääntyy.

o Näkyvät ilmastoteot lisääntyvät alueella; uusiutuva energia, materiaalivalinnat ja puun käyttö, jätteet, liikkuminen ja logistiikka.

o Vastuullisissa organisaatioissa hiilijalanjälkilaskenta on osa arkea.

o Vähennämme alueen asukkaiden ilmastoahdistusta.